Regels & Annulering

Kampregels             

Om het verblijf voor u, maar ook voor hen die de accommodatie na u bezoeken, zo aangenaam mogelijk te maken zijn een aantal kampregels opgesteld. Wij verzoeken u en uw medebezoekers vriendelijk daarvan kennis te nemen.

 1. Balsportactiviteiten worden uitsluitend op het sportveld beoefend.
 2. Vernieling en/of schade dient te worden gemeld en verrekend bij de beheerder.
 3. Wees voorzichtig met vuur. Kampvuur alleen in overleg met de Beheerder
 4. Het is verboden in de gebouwen te roken.
 5. Het aanbrengen van teksten op muren en plafonds is niet toegestaan.
 6. Bezoekers hebben uitsluitend toegang tot de recreatieve ruimtes.
 7. Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, voortvloeiend uit het verblijf op de accommodatie.
 8. Na gebruik van de ruimten dienen deze schoon te worden achtergelaten. Er vindt een eindcontrole plaats.
 9. Na 23:00 uur is het niet toegestaan buitenshuis aan activiteiten deel te nemen.
 10. Na 00.00 uur rusten mens en dier op de boerderij tot 07:00 uur.
 11. Indien er meerdere groepen zijn blijft u bij uw eigen accommodatie.

Annuleringsvoorwaarden

Bij deze de voorwaarden ten aanzien van tussentijdse annulering van

Kampeerboerderij “de Arendshorst”

                                   Annulering en tussentijds beëindiging van vakantieverblijf

 1. Indien de recreant een overeenkomst, inzake de huur van de kampeerboerderij de Arendshorst annuleert of tussentijds beëindigt, is hij het voorgeschreven en overgemaakte borg/aanbetaling voor de overeengekomen periode gedeeltelijk kwijt.  

            Als door de recreant een voor de ondernemer aanvaardbare vervangende recreant word   gevonden die het gebruik wil overnemen onder de dan geldende voorwaarden zal van de borg/aanbetaling een verrekening plaats vinden waarbij de ondernemer € 100,-- van het betaalde borg/aanbetaling tot zich zal houden.

            Indien de ondernemer reeds eerder een recreant heeft gevonden, die het gebruik wil overnemen, dan geniet deze de voorrang. In dat geval dient ook de verrekening plaats te vinden, waarbij de ondernemer € 100,-- van de borg/aanbetaling als administratiekosten berekend.

2.               Betreft het een overeenkomst inzake de huur van de kampeerboerderij de Arendshorst , dan dient de recreant bij annulering een schadeloosstelling te betalen aan de ondernemer .

Deze betaling bedraagt als volgt:

--  van boeking tot 3 maand voor ingang zal de borg/aanbetaling ingehouden worden

--  tot  2  maand  voor ingangsdatum            50 % van het totaalbedrag

--  binnen  1 maand voor ingangsdatum        75 % van het totaalbedrag

--  binnen 14 dagen voor de ingangsdatum  100 % van het totaalbedrag

  3.         Voor eventuele annuleringverzekeringen dient u zelf zorg te dragen.

Hopende u bij deze voldoende te hebben ingelicht.

Kampeerboerderij  de Arendshorst

Arendhorsterweg 1

7731 RC   Ommen

Meest recente reacties

13.04 | 17:44

Mailadres: marcokodden@gmail.com

Deel deze pagina